PhD Students (graduation year, university)

Wilson Cheng (96, UQ)
Jitian Xiao (01, USQ)
Chuanhe Huang (02, WuhanU)
Deying Li (03, CityU)
Hejiao Huang (03, CityU)
Huayi Wu (05, WuhanU)
Hai Liu (06, CityU)
Jianxi Fan (06, CityU)
Hongju Cheng (07, WuhanU-CityU)
Qin Liu (07, WuhanU-CityU)
Yuanyuan Zeng (07, WuhanU-CityU)
Hongwei Du (08, CityU)
Hongbo Luo (08, CityU)
Wentao Zhang (08, WuhanU)
Dandan Liu (08, WuhanU)
Zeng Xu (09, WuhanU)
Xinxin Liu (10, WuhanU)
Liming Xie (11, WuhanU-CityU)
Kunxiao Zhou (12, WuhanU-CityU)
Gary Wong (12, HK IED)
Yanan Chang (13, WuhanU-CityU)
Kan Yang (13, CityU)
Bo Zhang (13, CityU)
Ruitao Xie (14, CityU)
Xin Tang (14, WuhanU-CityU)
Peng Li (15, WuhanU)
Jinhai Wang (14, WuhanU)
Ruitao Xie (14, CityU)
Di Wu (WuhanU)
Yingying Cheng (CityU)
Jiangang Shu(CityU)
Zuneera Umair (CityU)